Home   Ouders   Ouderraad

Ouderraad

 

DE OUDERRAAD

De ouderraad (OR) bestaat uit zoveel leden als er groepen zijn en is een schakel tussen ouders en school. Een klankbord voor de school om de mening van de ouders te horen. Bent u ouder van een leerling op onze school, dan kunt u zich verkiesbaar stellen als lid. Via de kalender worden de data van de vergaderingen, die openbaar zijn, bekend gemaakt. Een vertegenwoordiger van het team bezoekt de vergaderingen om een direct contact te houden. De OR doet jaarlijks een voorstel voor de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Op de OR jaarvergadering legt de OR verantwoording aan de ouders af over het functioneren en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

 

TAAKOPVATTING OUDERRAAD

 

De OR werkt waar mogelijk samen met het team. Samen bouwen aan een fijne schoolomgeving voor de kinderen de ouders zijn hiermee direct betrokken bij de ontwikkelingen binnen De Zevensprong. Om haar taken te realiseren heeft de OR de beschikking over de ouderbijdrage, die wordt besteed aan zaken die zowel de school als de ouders belangrijk vinden, zoals educatieve projecten, extra aankleding van de gebouwen, de informatiekalender, het schoolverlaterskamp, de kennismakingactiviteiten, thema-dagen de schoolkrant, ’t kleppertje, sport en spel en vieringen zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst en Carnaval. Zonder de ouderbijdrage is dit alles veel beperkter te realiseren of gaat realisatie direct ten koste van andere belangrijke zaken.